Kontakt

Krásné nové prostory již připraveny i s novou kolekcí svatebních šatů 2022

 

 42894652-e0ef-4fe9-919f-4d2f1c086eae

Mgr. Petra Pospíšilová

Masarykovo náměstí 4514/2A, Hodonín (ihned vedle radnice a kostela)

Tel.: 601 234 560     

Email: info@satypetronella.cz   

www.satypetronella.cz                                 

IČ: 04139330

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku MÚ Hodonín

 

 

Provozní doba

Pondělí, středa, pátek 15-17 hod.

Na zkoušku se prosím objednávejte (nevěsty i dívky na polonézu či přijímání). Budeme mít čas pouze na Vás a nebudete muset čekat, než dozkouší šaty nevěsta před Vámi.

 

 B814ab81-716c-4b98-9925-f2d0e95ae2d0

Formulář

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

 I.          ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: Salon Petronella, Lesní 3482/3, 695 01 Hodonín  

Mgr. Petra Pospíšilová, IČO: 04139330, mobil:  601 234 560, e.mail: info@satypetronella.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Salon Petronella nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: nejsounepředávány osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované individuální rozhodování: Salon Petronella neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Informace o povaze poskytnutí údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností Salon Petronella, je poskytnutí údajů zákonným požadavkem. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjekt údajů, je poskytnutí údajů smluvním požadavkem.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

II.          PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

-          plnění smlouvy;

-          souhlas se zpracováním osobních údajů.

III.          ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností Salon Petronella zpracovává zejména:

jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, datum narození a další údaje, které subjekt předá Salon Petronella.

V případě, že má Salon Petronella v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

IV.            DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Salon Petronella zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního a následně po dobu maximálně 1 roku od ukončení smluvního vztahu.

V.            ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Salon Petronella zpracovává osobní údaje přímo od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Salon Petronella vždy informuje subjekt údajů, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy poskytnout.

VI.            PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Salon Petronella nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

VII.            PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má:

a)      právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Salonu Petronella potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

b)      právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Salon Petronella bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

c)       právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Salon Petronella bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v Nařízení.

d)      právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby Salon Petronella omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Salon Petronella mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Salon Petronella již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Salon Petronella převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e)      právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které Salon Petronella zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Salon Petronella v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f)       právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Salon Petronella, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Salon Petronella, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

g)      právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že Salon Petronella nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.  Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

h)      právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: Salon Petronella je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, Salon Petronella informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

i)        právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Salonu Petronella toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

j)        právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že Salon Petronella zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@satypetronella.cz.